Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas -hanke käynnistyi

Yhdistyksen 30–vuotisen taipaleen kunniaksi olemme aloittaneet suururakan: Keski-Pohjanmaan siivekkäät  –  maakunnan linnusto ja lintupaikat – julkaisun laadinnan. Tavoitteena on laadukkaan ja näyttävän teoksen sekä siitä tehtävän nettikäyttöisen version laatiminen.

Yhdistys laatii kaikkia luonnosta kiinnostuneita ulkoilijoita ja koululaisia hyödyntävän teoksen, jota voidaan käyttää myös kasvavan luontomatkailun kehittämiseen.  Lopputuloksena on tuhti tietopaketti linnuista, lintupaikoista ja -harrastuksesta maustettuna lukuisilla näyttävillä kuvilla ja kartoilla. Teos käännetään myös kaksikielisten kuntien osalta myös ruotsiksi.

 

Teoksella saadaan lisättyä maakunnan linnuston ja luonnon yleistä tunnettavuutta, tuotettua seudullista ympäristökasvatusaineistoa maakunnan koulujen käyttöön ja annettua hyviä retkivinkkejä vierailijoille ja matkailijoillekin. Hanke osaltaan edistää maakunnan matkailustrategian toteutumista.

Hanke jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

  1. linnustokohteiden inventointi ja valokuvaus
  2. aineiston käsittely ja tekstien laadinta
  3. julkaisun taitto ja painatus
  4. www-sivujen laadinta.

 

Työmäärällisesti mittavin urakka on linnustokohteiden kartoitus. Tavoitteena on kerätä tiedot noin 120 toimialueen merkittävimmästä lintupaikasta ja esitellä noin 60 tärkeintä kohdetta. Linnustolaskijat kartoittavat kohteet yleisten linnustonseurannan havainnointiohjeiden mukaisesti. Hanke tukee myös BirdLife Suomen 2007 alkaneita IBA- ja FINIBA -päivityslaskentoja, koska osa kohteista ovat joko kansainvälisesti tai kansallisesti tärkeitä lintualueita. Linnuston lisäksi inventoinneissa kiinnitetään huomioita myös lintupaikkojen kehittämismahdollisuuksiin, siihen mitä voitaisiin tehdä kohteiden paremman saavuttavuuden ja virkistys- ja luontomatkailukäytön edistämiseksi.

Kirjasta esitetään tiedot merkittävimmistä lintupaikoista ja lintutorneista ajo-ohjeineen. Yksittäisten paikkojen lisäksi annetaan yleistietoa maakunnan lintulajistosta eri elinympäristöissä sekä myös lintuharrastusmahdollisuuksista. Harrastuksen kirjosta annetaan näytteitä esittelemällä muutamia harrastusmuotoja, kuten lintuasematoimintaa, rengastusta, muutontarkkailua, ”bongaamista” ja valokuvausta.

Kirjan lukemisen jälkeen tietää, mihin päin maakuntaa kannattaa suunnatta lintuja kiikaroimaan vuoden eri ajankohtina ja missä voi parhaiten tutustua mihinkin lajiryhmään. Tiedät minkälaisia retkielämyksiä voi maakunnassa kokea lintujen parissa.  Kirjassa esitellään yleisesti Keski-Pohjanmaan eri elinympäristöjä ja niiden linnustoa, huomioiden mm. saaristot ja rannikot, suot, metsät, jokilaaksot ja taajamat. Yleisesittelyn lisäksi keskitytään tarkemmin huomattavimpien lintupaikkojen esittelyyn kuvin, tekstein ja kartoin. Lisäksi esitellään suppeammin loput lintupaikat.

Lintukohteita löytyy kaikista toimialueemme kunnista. Kohteista esitellään mm. seuraavia seikkoja: lintulajisto ja linnustollinen arvo, saavutettavuus, havainnointipaikat, suositeltavat retkeilyajankoh-dat, soveltuvuus retkeilykohteeksi ja suositukset palveluvarustuksen parantamiseksi.

Tavoitteena on, että julkaisu on taittovalmis talvella 2009-2010. Kesinä 2008 ja 2009 keskitytään kohteiden ja niiden lajiston inventointeihin ja valokuvaukseen. Koska on lintupaikoista kyse, kohteet kuvataan luonnollisesti myös lintuperspektiivistä, yhteistyössä Keski-Pohjanmaan harrastelijalentäjien kanssa. Aineistoa työstetään ja tekstien laadinta aloitetaan syksyllä 2008 ja jatketaan maastokauden jälkeen syksyllä 2009.