Korkein hallinto-oikeus kumosi merimetsokannan vähentämisluvan

Korkein hallinto-oikeus on 7. maaliskuuta antamassaan vuosikirjapäätöksessä todennut Uudenkaarlepyyn merimetsokannan vähentämiseksi myönnetyn luvan lainvastaiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli toissa vuonna myöntänyt luvan 150 merimetsoyksilön pyytämiseen ja ampumiseen Uudessakaarlepyyssä.

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. KPLY:n mukaan hakemuksessa oli lintudirektiivin vastaisesti haettu lupaa merimetsokannan harventamiseen, eikä vahinkojen torjumiseen. Lisäksi hakemuksessa lueteltujen vahinkojen ei voitu osoittaa olleen yksiselitteisesti merimetsojen aiheuttamia.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, jonka jälkeen KPLY valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen samoin perustein.

KHO:n tuoreen päätöksen mukaan lintudirektiivin 9. artiklassa tarkoitetun poikkeuksen soveltaminen olisi edellyttänyt eriteltyä ja täsmällistä selvitystä merimetsojen aiheuttamista vahingoista.

Alueella pesivien merimetsojen runsastumisesta huolimatta alueen kalavesille ei voitu katsoa aiheutuvan poikkeusluvan edellyttämää vakavaa vahinkoa. KHO:n mukaan ELY-keskuksen olisi pitänyt neuvotella asiasta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa sekä tarvittaessa selvittää vahinkojen määrää kalasaalistietojen perusteella.
 

Suomeen merimetsot ovat levittäytyneet Keski-Euroopasta, jonka alkuperäiseen pesimälajistoon merimetso kuuluu. Tällä erää merimetso on pesinyt Suomessa vuodesta 1996, mutta lajin tiedetään pesineen meillä myös 1700-luvulla. Viime vuonna Suomessa pesi noin 18 500 paria merimetsoja ja valtaosa pesimäkannasta sijoittuu eteläiseen Suomeen.

 

LINKIT

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

– BirdLife Suomen mediatiedote