Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus vuodelta 2014

 

1. Yleistä

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Vuosi 2014 oli yhdistyksen 36. toimintavuosi.

 

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi joitakin kokouksia pidettiin ja mm. Tiira-aineistopyyntöjä käsiteltiin sähköpostitse.

Hallitukseen kuuluivat: puheenjohtaja Juhani Hannila, varapuheenjohtaja Toni Uusimäki, sihteeri Mika Kumpulainen sekä jäsenet Johan Hassel, Kari Koivumäki, Rainer Hakanen, Hannu Haikara ja sekä varajäsenet Juhani Haapasaari ja Jukka Österberg.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki Kokkolasta. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Anne Mäkelä ja Sten Vikström Kokkolasta sekä varatilintarkastajina Juhani Haapasaari ja Jukka Vierimaa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta, johon kuului seuraavat jäsenet: Toni Uusimäki, Juhani Hannila, Johan Hassel, Jan Hägg, Tomi Hirvinen, Harri Hongell sekä Hannu Tikkanen.

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Juhani Hannila, Sami Kalliokoski (sihteeri) sekä Toni Uusimäki (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila, Harri Hongell ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia öljyntorjuntatöitä varten. Valmiusryhmään kuuluvat Juhani Hannila, Harri Hongell ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa yhdistyksellä oli kaksi edustajaa, Toni Uusimäki ja Juhani Hannila.

 

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kokkolan kaupungintalolla 13.3.2014. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 09.12.2014 Kokkolassa, Innogatessa.

 

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta vastasivat Miika Kangas ja Kai Pynssi.

Talvilintujen seurantapyynti -rengastusta harjoitettiin ainakin kolmella ruokintapaikalla Kokkolassa.

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa aiempien vuosien tapaan noin 15 reitillä. Vastuuhenkilönä toimi Juhani Haapasaari.

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Ornis Botnicassa ja Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsi ARK:n pj Toni Uusimäki ja siht. Sami Kalliokoski. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilöinä toimivat Harri Hongell ja Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin edellisvuosien tapaan kesällä eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Harri Hongell, Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka.

Yhdistys seurasi myös toimialueella uhanalaisten kahlaajien, lapin- ja etelänsuosirrin, kantojen kehitystä. Seurannasta vastaavat Marko Pohjoismäki ja Harri Hongell.

Kokkolan kaatopaikkalintututkimuksessa on meneillään jo 26. vuosi. Laskenta tehtiin kuukausittain. Tutkimuksesta vastaa Harri Hongell.

BirdLife Suomen vuoden tutkimuslajina oli laulujoutsen. Vastuuhenkilönä vuoden lajin osalta on toiminut Terho Taarna. Tietoja lajista on koottu yhdistyksen alueelta laskennoilla sekä  Tiira-havaintorekisterin kautta. Vuoden 2013 tutkimuslajin, selkälokin, laskentatulokset julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla ja valtakunnallisesti Tiira –lehdessä sekä linnut vuosikirjassa.

Lisäksi jäsenet ovat suorittaneet mm. seuraavia Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimia tutkimuksia: ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja neliökilometriatlaslaskennat sekä kotkan ja kalasääsken vuotuiset pesäntarkastukset.

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvittämiseen tähtäävä MAALI-hanke jatkui Keski-Pohjanmaan lintutieteellisessä yhdistyksessä vuoden 2014 aikana kriteereiden ja kohdealueiden määrittämisellä sekä  MAALI-kohteiden viemisellä IBA-tietokantaan.

 

5. Lintuasematoiminta

Yhdistyksen alueella toimivalla Tankarin lintuasemalla rengastetaan vuosittain 1500 – 3000 lintua. Normaalin havainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Tankarin lintuasema on ollut yhteistyössä Suomen muiden lintuasemien sekä muutamien ulkomaisten lintuasemien kanssa saaden mm. muiden lintuasemien toimintakertomuksia, joita säilytetään yhdistyksen arkistossa. Tankarin lintuaseman asemanhoitajana toimii Harri Hongell.

 

6. Linnustonsuojelu

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee viisi kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Harri Hongell (Kokkolan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo).

KPLY:n hallitus on toimintavuoden aikana tehnyt lukuisia lausuntoja (13 kpl) ja valituksia (3 kpl), tuulivoima- ja turvetuotantohankkeisiin, niiden ympäristövaikutusselvityksiin sekä vaihemaakuntakaavaan liittyen. Hallitus on ottanut myös vastaan Suomen Riistakeskukselta lukuisia poikkeuslupapäätöksiä lintujen hävittämisestä (räkättirastaat, varikset, lokit sekä merimetsot) ja valittanut räikeimmistä ”tappoluvista”.

Yhdistys osallistui Pohjanlahden Merimetsot -hankkeeseen, jota koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

7. Asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä.

 

8. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2014. Keski-Pohjanmaalta tapahtumaan osallistui 423 pihaa, joilla havaittiin yhteensä 44 lajia. Lintukerho Viklon ruokinta Kokkolassa oli avoinna yleisölle.

Yhdistys järjesti keväällä kahdet pönttötalkoot, Viklo-kerhon talkoot maaliskuussa ja yhdessä Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistyksen kanssa vuokrattiin pönttökaira ja järjestettiin talkoot Kokkolassa. UPM lahjoitti puutavaran. Pönttöjä valmistui noin 200 kpl. Syksyllä marraskuussa järjestettiin pönttötalkoot yhdessä Länsipuiston koulun 9-luokan kanssa.

Yhdistys osallistui toukokuussa kolmepäiväisille Kokkola Outdoor messuille omalla osastolla. Tapahtumassa esiteltiin yhdistystä, sen eri toimintamuotoja, optiikkaa sekä muuta välineistöä ja kerättiin yleisöltä mm. pesimähavaintoja vuosden lajista, laulujoutsenesta. Vaikka itse tapahtuman kävijämärä jäi pieneksi, onnistui yhdistys sen ansiosta saamaan lukuisia uusia jäseniä.

Yhdistyksen joukkueet osallistuivat toukokuussa 2014  järjestettyyn valtakunnalliseen Tornien taisto -lintuharrastustapahtumaan tarkkailemalla lintujen kevätmuuttoa. Tornien taiston yhteydessä jäsenistö toimi oppaina suurelle yleisölle kertoen linnuista ja yhdistyksen toiminnasta. Virallisena yhdistystornina toimi Harjukarin torni Lohtajalla.

Kalajoella järjestettiin lintuviikko, Oktobirdfest,  1.-5.10.2014. Tapahtumaan osallistui 29 harrastajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin mm. saarivierailu Maakallaan, Kalajoen syysralli sekä perinteisiä linturetkiä Kalajoen lintupaikoille.

Toukokuussa tehtiin yhdistysretki Viroon. Kokkolan Ladun kanssa järjestettiin linturetki toukokuussa Limanganlahdelle.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös erilaisille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Nivalan seudulla retkiopastoiminta on ollut erityisen vilkasta ja siellä on tehty yhteistyötä kaupungin vapaa-ajantoimiston, Suomen Ladun sekä 4H-kerhon kanssa ja käyty retkillä koululuokkien kanssa.

Vuoden aikana järjestettiin aktiiveille kaksi koulutustapahtumaa, jossa opeteltiin yhdistyksen nettisivujen päivitystä. Kouluttajana toimi Toni Uusimäki.

 

9. Tiedotustoiminta ja lintulehtiarkisto

Ornis Botnica vuosikirja ilmestyi syksyllä. Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenilleen kaksi jäsentiedotetta. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu myös BirdLife Suomi ry:n julkaiseman Tiira-lehden avulla. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2014 aikana ainakin Keskipohjanmaa-, Kokkola-, Österbottens Tidning- sekä Selänne sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa. Lisäksi yhdistyksen edustaja on ollut esillä Yle Pohjanmaan alueuutisissa.

KPLY ylläpiti ja uudisti internet-sivujaan (http://www.kply.fi). Sivujen ylläpidosta vastasivat Toni Uusimäki sekä Hannu Haikara. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista (kplylista@yahoogroups.com), jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Listalla oli vuoden 2014 lopussa noin 90 jäsentä.

Yhdistykselle tulee vaihtokappaleet Suomessa julkaistuista lintulehdistä sekä muutamista ulkomaisista lintulehdistä (yhteensä n. 30 kpl). Lehdet on säilötty yhdistyksen arkistoon Kokkolan luonnontieteelliselle museolle (Pitkänsillankatu 26), josta ne ovat jäsenten lainattavissa.

 

10. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin perinteiseen tapaan tammikuun pinnakisa. Valtakunnalliseen Tornien taistoon toukokuussa 2014 osallistui yhdistyksen toimialueen torneissa 13 joukkuetta: Lohtajan Marinkaisten Harjukarissa sekä Lohtajan Vattajanniemellä, Kalajoen Letolla, Vihaslahdella ja Ämmässä, Himangan Meksinkallion tornissa, Kokkolan  Rummelössä, Uudenkaalepyyn Sandörenissä sekä Bådavikenissä, Kruunupyyn Hällörsfjärdenillä, Reisjärven Saarisessa, Nivalan Erkkisjärven tornilla ja Toholammin (Kannuksen?) Viitajärvellä.

Nivalassa järjestettiin Larus-kerhon perinteinen eloralli 30.8.2014, jossa oli mukana neljä joukkuetta. Lokakuussa järjestettiin kahdeksatta kertaa KPLY:n ja PPLY:n välinen lokakisa. Kalajoen pinnaralli kisattiin 4.10.2014 Oktobirdfestin yhteydessä kuuden joukkueen voimin.

 

11. Muu toiminta

Lauantaina 4.10.2014 / Sunnuntaina 5.10.2014 osallistuttiin European Bird Watch tapahtumaan.

Tankarin lintusaarella pidettiin kesällä 2014 talkoot, joissa suoritettiin mm luonnonhoitoraivausta sekä polttopuiden tekoa lintuasemalle.

Joutsenbongauksessa 25.-26.10.2014 selvitettiin Suomessa levähtävien laulujoutsenten määrää. Joutsenista tehtiin Keski-Pohjanmaalla havaintoja yhteensä yli 5000 yksilöstä.

Nivalan ja lähikuntien lintukerho Larus sekä lasten ja nuorten lintukerho Viklo Kokkolassa jatkoivat toimintaansa vuoden 2014 aikana.