Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus vuodelta 2018

1. Yleistä

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 40. toiminta- ja samalla juhlavuosi. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 241.

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi pidettiin useita sähköpostikokouksia, joissa tehtiin päätöksiä mm. suojeluasioista. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Hannila, varapuheenjohtaja Jarno Rasmus, sihteeri Toni Uusimäki sekä jäsenet Kai Pitkäkangas, Johan Hassel, Harri Hongell (†) ja Mika Kumpulainen sekä varajäsenet Jaakko Paakki ja Leo Saarijärvi.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki ja toiminnantarkastajina Anne Mäkelä ja Sten Vikström sekä varalla Jukka Vierimaa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta. Vuoden aikana ilmestyi yksi Ornis Botnica numero (Maakunnallisesti tärkeät lintualueet). Valmisteltavien teemanumeroiden vastaavat päätoimittajat olivat Reijo Jussilainen ja Juhani Latvala (Kalajokilaakso -numero), Juhani Hannila (saaristolinnusto), Harri Hongell (†) (Tankar-numero) ja Jukka Österberg (harvinaisuusnumero). Näiden lisäksi lehdellä on useita avustajia.

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Jukka Österberg, Sami Kalliokoski (sihteeri) sekä Jarno Rasmus (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen lintulaskentoihin käytettävän veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila, Harri Hongell (†) ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia linnustoa uhkaavia öljyonnettomuuksia varten. Valmiusryhmään kuuluivat Juhani Hannila, Harri Hongell (†) ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa vuonna 2018 yhdistyksellä oli kolme edustajaa: Toni Uusimäki, Kari Koivumäki ja Juhani Hannila.

40. Juhlavuoden valmistelutoimikuntana toimi yhdistyksen hallitus.

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kannuksessa ja sääntömääräinen syyskokous Kokkolassa.

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta vastasivat Miika Kangas, Kai Pynssi, Sten Vikström ja Jani Ylikangas.

Talvilintujen seurantapyynti -rengastusta harjoitettiin ainakin kolmella ruokintapaikalla Kokkolassa.

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa noin 15 reitillä.

Syksyllä osallistuttiin Birdlife Suomen organisoimaan joutsenbongaukseen.

Sisämaan seurantapyyntiä harjoitettiin Kokkolan Hopeakivenlahdella. Vastuuhenkilönä Toni Uusimäki.

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Ornis Botnicassa ja Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsivät ARK:n pj Jarno Rasmus, Jukka Österberg ja Sami Kalliokoski. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin edellisvuosien tapaan kesällä eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Harri Hongell (†), Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka.

Kokkolan kaatopaikkalintututkimuksessa tuli täyteen 30. vuosi. Laskenta tehtiin kuukausittain kesään 2018 saakka. Tutkimuksesta vastasi Harri Hongell (†) .

BirdLife Suomen vuoden 2018 tutkimuslajina oli punasotka. Lajivastaavana toimi Kari Koivumäki. Laskennat osoittivat punasotkan olevan todella vähäinen pesimälaji Keski-Pohjanmaalla.

Lisäksi jäsenet ovat suorittaneet mm. seuraavia Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimia tutkimuksia: ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja vakiolinjalaskennat sekä kotkan, merikotkan ja kalasääsken vuotuiset pesäntarkastukset.

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvitys julkaistiin Ornis Botnica erikoisnumerona. Maalitoimikunta, johon kuuluivat Hannu Tikkanen (pj), Harri Hongell (†), Sami Salonkoski, Mika Kumpulainen, Kai Pynssi, Toni Uusimäki, Juhani Hannila, Johan Hassel ja Kari Koivumäki toimi numeron toimituskuntana.

5. Lintuasematoiminta

Vuosi oli Tankarin lintuaseman 46. toimintavuosi. Lintuasemalla rengastettiin vuonna 2018 xxxx lintua. Normaalin havainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Vuoden aikana tehtiin tilaustutkimuksena Metsähallitukselle Rahjan saariston (osa) linnustolaskenta, johon osallistui 5 laskijaa. Lintuasema osallistui myös Tankarin saaren luonnonhoitotoimiin talkootyönä. Tankarin lintuasema on yhteistyössä Suomen muiden lintuasemien sekä muutamien ulkomaisten lintuasemien kanssa saaden mm. muiden lintuasemien toimintakertomuksia, joita säilytetään yhdistyksen arkistossa. Lintuaseman asemanhoitajana toimi Harri Hongell kuolemaansa saakka. Lintuasematoimikunta järjestäytyi uudelleen marraskuussa 2018. Asemanhoitajana ja kuljetusvastaavana toimii Hannu Tikkanen, rengastus- ja raportointivastaavana Juhani Hannila, it-vastaavana Toni Uuusimäki, kiinteistön isännistöön kuuluvat Kai Pitkäkangas, Kai Pynssi ja Rainer Hakanen.

2015 perustetussa Tankarin kunnostustoimikunnassa jäseninä ovat Harri Hongell , Jarno Rasmus, Kai Pitkäkangas, Juhani Hannila, Jaakko Paakki, Toni Uusimäki, Mika Kumpulainen, Hannu Tikkanen ja Kai Pynssi. Työt jatkuivat sisätöillä vuoden 2018 aikana. Yhdistys järjesti vuoden aikana useita talkoita Tankarissa. Miestyöpäiviä vuoden aikana käytettiin projektiin noin 50.

6. Linnustonsuojelu ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee neljä kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Harri Hongell (†) (Kokkolan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo).

KPLY:n hallitus on toimintavuoden aikana käsitellyt lukuisia lausuntopyyntöjä ja YVA-asioita sekä antanut lausuntoja ja muistutuksia mm. yleiskaavoitukseen, Yva-hankkeisiin ja kaivoshankkeisiin liittyen. Hallitus on käsitellyt ELY-keskuksen ja Suomen Riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset KPLY:n aluetta koskevista rauhoitettujen lintujen poikkeusluvista.

Pohjanmaan rannikon merimetsotyöryhmässä yhdistystä edusti Juhani Hannila.

Yhdistys on koordinoinut loukkaantuneiden lintujen hoitoa alueellaan ja yhdistyksen jäsenet ovat myös osallistuneet loukkaantuneiden lintujen hoitoon. Yhteistyötä luonnonvaraisten lintujen talteenotossa ja hoidossa tehdään eläinsuojeluyhdistysten, poliisin ja pelastuslaitosten kanssa.

Yhdistys aloitti syksyllä 2017 paikallisen yhteistyön Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen erävalvonnan, ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja BirdLife Suomi ry:n kanssa lintuihin ja luontoon kohdistuvien rikosten ja rikkomusten estämisessä ja valvonnassa. Tarkoitus on perustaa yhteistyöryhmä, jossa luonnonsuojeluvalvontaa käsitellään. Ryhmässä KPLY:tä edustivat Juhani Hannila ja Harri Hongell (†), BirdLife Suomea Johan Hassel. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. Whatsapp –ryhmän kauttta viranomaisen tietoon saatettiin muutamia epäiltyjä luonnonsuojelurikkomuksia, joista ainakin yksi johti syyteharkintaan. Ryhmän toiminnasta on tiedotettu mm. BirdLife Suomen koulutustilaisuuksissa Valkeakoskella ja Kokkolassa sekä Poliisiammattikorkeakoulun ympäristörikos -koulutuksessa.

7. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2018, johon myös KPLY osallistui.

Yhdistyksen joukkueet osallistuivat toukokuussa 2018 järjestettyyn valtakunnalliseen Tornien taisto -lintuharrastustapahtumaan tarkkailemalla lintujen kevätmuuttoa. KPLY:n alueelta osallistui 16 tornia. Virallisina yhdistystorneina toimivat Harjukarin torni Lohtajalla ja Erkkisjärven torni Nivalassa.

Kalajoella järjestettiin syksyinen lintutapahtuma, Oktobirdfest, lokakuun alussa. Tapahtumaan osallistui lähes 40 harrastajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin mm. Kalajoen syysralli sekä perinteisiä linturetkiä Kalajoen lintupaikoille ja mm. Maakallan. Tapahtuman yhteydessä nähtiin myös laadukkaita esitelmiä ja kuvaesityksiä.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös erilaisille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Mm. Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja Ylivieskassa järjestettiin lintukävelyitä ja –retkiä toukokuussa kaupunkilaisille. Lasten lintuviikolla oli useita opastettuja retkiä. Nivalan seudulla retkiopastoiminta oli erityisen vilkasta ja siellä on tehty yhteistyötä kaupungin vapaa-ajantoimiston, Suomen Ladun sekä 4H-kerhon kanssa ja käyty retkillä koululuokkien kanssa.

8. Tiedotustoiminta ja lintulehtiarkisto

Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenilleen kaksi jäsentiedotetta. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu facebook- ja verkkosivujen lisäksi myös BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa Tiira-lehdessä. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2018 aikana Keskipohjanmaa-, Kokkola-, Österbottens Tidning- sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa, Yle Pohjanmaan uutisissa ja Ylen verkkouutisissa.

KPLY:n internetsivujen ylläpidosta vastasi Toni Uusimäki. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista, jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Facebookissa KPLY:llä on yli 200 seuraajaa. WhatsApp-ryhmässä jaetaan tiedot parhaista lintuhavainnoista reaaliaikaisesti. Myös Tankarin kunnostustoimikunnalla ja hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä

Yhdistykselle tulee vaihtokappaleet Suomessa julkaistuista lintulehdistä sekä muutamista ulkomaisista lintulehdistä (yhteensä n. 30 kpl). Lehdet säilytetään yhdistyksen arkistossa Kokkolan luonnontieteellisen kokoelma Kiepin tiloissa (Pitkänsillankatu 26), josta ne ovat jäsenten lainattavissa. Kiepissä oli tulipalo joulukuussa 2018. Yhdistyksen arkisto säilyi mutta kärsi jokin verran savuvahinkoja. Arkisto on väiaikaistilassa ja sen uutta säilytyspaikkaa selvitetään.

9. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin tammikuun pinnakisa. Voittajana Leo Saarijärvi Pietarsaaresta.

Valtakunnalliseen Tornien taistoon toukokuussa 2018 osallistui yhdistyksen toimialueen torneissa kuusi joukkuetta.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaralliin (24 tuntia) osallistui kolme joukkuetta. Voitto meni 143 lajilla joukkueelle ”Makurasvat”.

Kalajoen perinteinen pinnaralli kisattiin lokakuun alussa Oktobirdfestin yhteydessä.

10. Muu toiminta

Syksyllä osallistuttiin European Bird Watch -tapahtumaan sekä BirdLife Suomen valtakunnallisiin valkoposkihanhi- ja joutsenlaskentoihin.

Nivalan ja lähikuntien lintukerho Larus jatkoi aktiivista toimintaansa vuoden 2018 aikana järjestämällä talvikaudella säännöllisiä lintuiltoja ja retkiä maastokaudella.

Yhdistyksen ohjelmallinen 40-vuotisjuhla järjestettiin 17.11. Kokkolassa perinteikkäällä Sällskapsklubbenilla BirdLife Suomen edustajiston kokousviikonlopun yhteydessä. juhlassa palkittiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä työstä lintuharrastuksen ja tieteellisen työn edistämisestä. BirdLife Suomen hopeisella kunniamerkillä palkittiin Juhani Latvala Nivalasta. KPLY:n myöntämät BirdLife Suomen pronssiset kunniamerkit saivat Hannu Tikkanen Kokkolasta, Reijo Jussilainen Nivalasta, Seppo Pudas Ylivieskasta, Sami Salonkoski Kokkolasta, Marko Pohjoismäki Kokkolasta ja Kai Pynssi Kokkola/Veteli.

Yhdistyksen perustajajäsen, pitkäaikainen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen sekä Tankarin lintuaseman asemanhotaja Harri Hongell menehtyi vaikean sairauden murtamana 26.6.2018. Yhdistys muistaa Harri Hongellia osallistumalla Luonnnperintösäätiön muistokeräykseen, jonka tarkoituksena on perustaa Harri Hongellin muistometsä suojelualueeksi Keski-Pohjanmaalle. Suuri suru-uutinen oli myös Pietarsaaresta kotoisin olleen aktiivisen lintuharrastajan, Tom Backlundin, poismeno syksyllä 2018.