Toimintakertomus 2019

1. Yleistä

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi elokuussa 2019 yhdistyksen nimenmuutoksen BirdLife Keski-Pohjanmaa ry:ksi. Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry jäi historiakirjoihin ensimmäisenä BirdLife Suomen paikallisyhdistyksistä, joka muutti nimensä BirdLife -alkuiseksi.

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 235.

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi pidettiin useita sähköpostikokouksia, joissa tehtiin päätöksiä mm. suojeluasioista. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Hannila, varapuheenjohtaja Jarno Rasmus, sihteeri Toni Uusimäki sekä jäsenet Kai Pitkäkangas, Johan Hassel, Kai Pynssi ja Mika Kumpulainen sekä varajäsenet Jaakko Paakki ja Rainer Hakanen.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki ja toiminnantarkastajina Anne Mäkelä ja Sten Vikström sekä varalla Jukka Vierimaa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta. Vuoden aikana ilmestyi yksi Ornis Botnica numero.

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Mats Björklund, Sami Kalliokoski (sihteeri) sekä Jarno Rasmus (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen lintulaskentoihin käytettävän veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia linnustoa uhkaavia öljyonnettomuuksia varten. Valmiusryhmään kuuluivat Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa vuonna 2019 yhdistyksellä oli kolme edustajaa: Toni Uusimäki, Kari Koivumäki ja Juhani Hannila. 

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kalajoella ja sääntömääräinen syyskokous Pietarsaaressa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin yhdistyksen nimen- ja sääntöjenmuutoksesta.

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta yhdistyksen toimialueella vastasivat Miika Kangas, Kai Pynssi, Sten Vikström ja Jani Ylikangas.

Talvilintujen seurantapyynti -rengastusta harjoitettiin ainakin kolmella ruokintapaikalla Kokkolassa. 

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa noin 15 reitillä.

Syksyllä osallistuttiin Birdlife Suomen organisoimaan joutsenbongaukseen.

Sisämaan seurantapyyntiä harjoitettiin Kokkolan Hopeakivenlahdella. Vastuuhenkilönä Toni Uusimäki.

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Ornis Botnicassa ja Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsivät ARK:n pj Jarno Rasmus, Mats Björklund ja Sami Kalliokoski. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin edellisvuosien tapaan kesällä eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka. 

Lisäksi jäsenet ovat suorittaneet mm. seuraavia Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimia tutkimuksia: ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja vakiolinjalaskennat sekä kotkan, merikotkan ja kalasääsken vuotuiset pesäntarkastukset.

5. Lintuasematoiminta

Vuosi oli Tankarin lintuaseman 47. toimintavuosi. Lintuasemalla rengastettiin vuonna 2019 vain 914 lintuyksilöä ja asema oli miehitettynä 78 päivää. Normaalin muutonhavainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Vuoden aikana tehtiin tilaustutkimuksena Metsähallitukselle Rahjan saariston (osa) linnustolaskenta, johon osallistui 5 laskijaa. Lintuasema osallistui myös Tankarin saaren luonnonhoitotoimiin talkootyönä. Lintuaseman hallintoa uudistettiin edelleen vuoden aikana ja vastuita jaettiin uudelleen. Asemanhoitajana ja kuljetusvastaavana toimii Hannu Tikkanen, rengastus- ja raportointivastaavana Juhani Hannila, it-vastaavina Toni Uusimäki ja Jukka Ylikarjula, kiinteistön isännistöön kuuluvat Kai Pitkäkangas, Kai Pynssi ja Rainer Hakanen. Aseman taloudenhoitajana toimii Kari Koivumäki.

2015 perustetussa lintuaseman kunnostustoimikunnassa jäseninä ovat Jarno Rasmus, Kai Pitkäkangas, Juhani Hannila, Jaakko Paakki, Toni Uusimäki, Mika Kumpulainen, Hannu Tikkanen, Kai Pynssi ja Jukka Ylikarjula. Huolto/rengastuslaboratorion rakennustyöt valmistuivat ja rakennus otettiin käyttöön syksyllä 2019. Myös uusi puuvarasto-kompostikäymälä valmistui.  Talkootyöpäiviä vuoden aikana käytettiin projektiin noin 60 henkilötyöpäivää.

6. Linnustonsuojelu ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee neljä kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo). Kokkolan saaristolla ei tällä hetkellä ole vastuuhenkilöä.

BirdLife Keski-Pohjanmaan hallitus on toimintavuoden aikana käsitellyt lausuntopyyntöjä ja YVA-asioita sekä antanut lausuntoja ja muistutuksia mm. yleiskaavoitukseen, Yva-hankkeisiin ja kaivoshankkeisiin liittyen. Hallitus on käsitellyt ELY-keskuksen ja Suomen Riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset KPLY:n aluetta koskevista rauhoitettujen lintujen poikkeusluvista. 

Pohjanmaan rannikon merimetsotyöryhmässä yhdistystä edusti Juhani Hannila.

Yhdistys on koordinoinut loukkaantuneiden lintujen hoitoa alueellaan ja yhdistyksen jäsenet ovat myös osallistuneet loukkaantuneiden lintujen hoitoon. Yhteistyötä luonnonvaraisten lintujen talteenotossa ja hoidossa tehdään eläinsuojeluyhdistysten, poliisin ja pelastuslaitosten kanssa.

Yhdistys osallistuu paikalliseen yhteistyöryhmään Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen erävalvonnan,  ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja BirdLife Suomi ry:n kanssa. Ryhmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä lintuihin ja luontoon kohdistuvien rikoksia ja rikkomuksia sekä niiden selvittämistä. Ryhmässä BirdLife K-P:ta edusti Juhani Hannila ja BirdLife Suomea Johan Hassel. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. Whatsapp –ryhmän kautta viranomaisen tietoon saatettiin muutamia epäiltyjä luonnonsuojelurikkomuksia, jotka johtivat tutkintaan. 

7. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2019, johon myös BirdLife Keski-Pohjanmaa osallistui. 

Yhdistyksen joukkueet osallistuivat toukokuussa 2019 järjestettyyn valtakunnalliseen Tornien taisto -lintuharrastustapahtumaan tarkkailemalla lintujen kevätmuuttoa. BirdLife K-P:n alueelta osallistui 10 tornia. Virallisena yhdistystornina toimi Harjukarin torni Lohtajalla.

Kalajoella järjestettiin syksyinen lintutapahtuma, Oktobirdfest, lokakuun alussa. Tapahtumaan osallistui lähes 40 harrastajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin mm. Kalajoen syysralli sekä perinteisiä linturetkiä Kalajoen lintupaikoille ja mm. Maakallan. Tapahtuman yhteydessä nähtiin myös laadukkaita esitelmiä ja kuvaesityksiä.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös erilaisille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Mm. Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja Ylivieskassa järjestettiin lintukävelyitä ja -retkiä toukokuussa kaupunkilaisille. Lasten lintuviikolla oli useita opastettuja retkiä. Nivalan seudulla retkiopastoiminta oli erityisen vilkasta ja siellä on tehty yhteistyötä kaupungin vapaa-ajantoimiston, Suomen Ladun sekä 4H-kerhon kanssa ja käyty retkillä koululuokkien kanssa. 

8. Tiedotustoiminta ja lintulehtiarkisto

Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenilleen kaksi jäsentiedotetta. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu facebook- ja verkkosivujen lisäksi myös BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa BirdLife-lehdessä. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2018 aikana Keskipohjanmaa-, Kokkola-, Österbottens Tidning-  sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa, Yle Pohjanmaan uutisissa ja Ylen verkkouutisissa.  

Yhdistyksen kotisivujen uusiminen saatettiin loppuun vuoden alkupuolella Ohjelmistokehitys Pylvään toimesta. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista, jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Facebookissa BirdLife K-P:llä on yli 400 seuraajaa. WhatsApp-ryhmässä jaetaan tiedot parhaista lintuhavainnoista reaaliaikaisesti. Myös Tankarin kunnostustoimikunnalla ja hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä.

Yhdistykselle tulee vaihtokappaleet Suomessa julkaistuista lintulehdistä sekä muutamista ulkomaisista lintulehdistä (yhteensä n. 30 kpl). Lehdet säilytetään yhdistyksen arkistossa Kokkolan luonnontieteellisen kokoelma Kiepin tiloissa (Pitkänsillankatu 26), josta ne ovat jäsenten lainattavissa. Kiepissä oli tulipalo joulukuussa 2018. Yhdistyksen arkisto säilyi mutta kärsi jokin verran savuvahinkoja. Arkisto on väliaikaistilassa ja sen uutta säilytyspaikkaa selvitetään.

9. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin tammikuun pinnakisa. Kisan voitti Jonas Björklund 70 lajilla.

Kesäralli järjestettiin myös (lisätään myöh.)

Heinäkuussa järjestetyn terassirallin voitti Johan Hasselin ja Kai Pitkäkankaan muodostama joukkue.

Eloralli

Kalajoen perinteinen pinnaralli kisattiin lokakuun alussa Oktobirdfestin yhteydessä.

Lokakisa

10. Muu toiminta

Syksyllä osallistuttiin European Bird Watch -tapahtumaan sekä BirdLife Suomen valtakunnallisiin valkoposkihanhi- ja joutsenlaskentoihin.

Nivalan ja lähikuntien lintukerho Larus jatkoi aktiivista toimintaansa vuoden 2019 aikana järjestämällä talvikaudella säännöllisiä lintuiltoja ja retkiä maastokaudella.