Toimintakertomus 2020

1. Yleistä

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 43. toimintavuosi. Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 256.

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi pidettiin useita sähköpostikokouksia, joissa tehtiin päätöksiä mm. suojeluasioista. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Hannila, varapuheenjohtaja Jarno Rasmus, sihteeri Johan Hassel sekä jäsenet Kai Pitkäkangas, Toni Uusimäki, Kai Pynssi ja Mika Kumpulainen sekä varajäsenet Jaakko Paakki ja Rainer Hakanen.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki ja toiminnantarkastajina Anne Mäkelä ja Sten Vikström sekä varalla Jukka Ylikarjula.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta. 

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Mats Björklund, Sami Kalliokoski (sihteeri) sekä Jarno Rasmus (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen lintulaskentoihin käytettävän veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia linnustoa uhkaavia öljyonnettomuuksia varten. Valmiusryhmään kuuluivat Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa vuonna 2020 yhdistyksellä oli kolme edustajaa: Johan Hassel, Kari Koivumäki ja Juhani Hannila. 

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirtyi korona pandemian vuoksi ja järjestettiin poikkeusoloissa vasta syksyllä. Kevät- ja syyskokous järjestettiin samana päivänä 11.12.2020 Kokkolassa. Kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (teams). 

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta yhdistyksen toimialueella vastasivat Miika Kangas, Kai Pynssi, Sten Vikström ja Jani Ylikangas.

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa noin 15 reitillä.

Syksyllä osallistuttiin Birdlife Suomen organisoimaan joutsenbongaukseen ja valkoposkihanhikannan laskentaa..

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Ornis Botnicassa ja Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsivät ARK:n pj Jarno Rasmus ja jäsenet Mats Björklund ja Sami Kalliokoski. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin edellisvuosien tapaan kesällä eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka. 

Lisäksi jäsenet ovat suorittaneet mm. seuraavia Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimia tutkimuksia: ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja vakiolinjalaskennat sekä kotkan, merikotkan ja kalasääsken vuotuiset pesäntarkastukset.

BirdLife Suomen Vuoden lintu oli peltosirkku. Yhdistys organisoi havaintojen keruuta omalla alueellaan.

5. Lintuasematoiminta

Vuosi oli Tankarin lintuaseman 48. toimintavuosi. Lintuasemalla rengastettiin vuonna 2020 yhteensä 3521 lintuyksilöä ja asema oli miehitettynä 113 päivää. Luvuissa oli selvää kasvua kahteen edellisvuoteen. Normaalin muutonhavainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Vuoden aikana tehtiin tilaustutkimuksena Metsähallitukselle Kokkolan-Kruunupyyn Laajalahden pesimälinnusto- ja lepäilijälaskennat. Lintuasema osallistui myös Tankarin saaren luonnonhoitotoimiin talkootyönä. Asemanhoitajana ja kuljetusvastaavana toimii Hannu Tikkanen, rengastus- ja raportointivastaavana Juhani Hannila, it-vastaavina Toni Uusimäki ja Jukka Ylikarjula, kiinteistön isännistöön kuuluvat Kai Pitkäkangas, Kai Pynssi ja Rainer Hakanen. Aseman taloudenhoitajana toimii Kari Koivumäki. Vuoden aikana laadittiin ehdotus asematoimikunnan toimintasäännöksi. Lintuaseman toiminnasta 2020 on laadittu oma toimintakertomus.

2015 perustetussa lintuaseman kunnostustoimikunnassa jäseninä ovat Jarno Rasmus, Kai Pitkäkangas, Juhani Hannila, Jaakko Paakki, Toni Uusimäki, Hannu Tikkanen, Kai Pynssi ja Jukka Ylikarjula. Vuoden aikana maalattiin uusi huoltorakennus ja puuvaja-käymälärakennus sekä asemarakennuksen ulkoseinät ja katto. Talkootyöpäiviä vuoden aikana käytettiin rakennus- ja huoltotöihin noin 40 henkilötyöpäivää. 

6. Linnustonsuojelu ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee neljä kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo). Kokkolan saaristolla ei tällä hetkellä ole vastuuhenkilöä.

BirdLife Keski-Pohjanmaan hallitus on toimintavuoden aikana käsitellyt lausuntopyyntöjä ja YVA-asioita sekä antanut lausuntoja ja muistutuksia mm. yleiskaavoitukseen, Yva-hankkeisiin ja kaivoshankkeisiin liittyen. Hallitus on käsitellyt ELY-keskuksen ja Suomen Riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset KPLY:n aluetta koskevista rauhoitettujen lintujen poikkeusluvista. 

Pohjanmaan rannikon merimetsotyöryhmän valmisteluryhmään valittiin Luonnonsuojelujärjestöjen edustajaksi Jukka Ylikarjula BirdLife Keski-Pohjanmaasta, varalla on Ralf Wistbacka Ostrobotnia Australiksesta. Laajassa merimetsotyöryhmässä Yhdistyksen edustaja toimii Jukka Ylikarjula ja varalla Juhani Hannila.

Yhdistys on koordinoinut loukkaantuneiden lintujen hoitoa alueellaan ja yhdistyksen jäsenet ovat myös osallistuneet loukkaantuneiden lintujen hoitoon. Yhteistyötä luonnonvaraisten lintujen talteenotossa ja hoidossa tehdään eläinsuojeluyhdistysten, poliisin ja pelastuslaitosten kanssa.

Yhdistys osallistuu paikalliseen yhteistyöryhmään Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen erävalvonnan,  ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja BirdLife Suomi ry:n kanssa. Ryhmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä lintuihin ja luontoon kohdistuvien rikoksia ja rikkomuksia sekä niiden selvittämistä. Ryhmässä BirdLife K-P:ta edusti Juhani Hannila ja BirdLife Suomea Johan Hassel. Ryhmä kokoontui etäyhteydellä kerran. Whatsapp -ryhmän kautta viranomaisen tietoon saatettiin muutamia epäiltyjä luonnonsuojelurikkomuksia, jotka johtivat tutkintaan. 

7. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2020, johon myös BirdLife Keski-Pohjanmaa osallistui. Tornien taisto peruuntui kokona-epidemian takia. Sen tilalla järjestettyyn pihojen taisto tapahtumaan osallistui yhdistyksen alueella xxx pihaa.

Kalajoella järjestettiin syksyinen lintutapahtuma, Oktobirdfest, 30.9. – 4.10.2020. Tapahtumaan osallistui lähes 40 harrastajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin mm. Kalajoen syysralli sekä perinteisiä linturetkiä Kalajoen lintupaikoille ja mm. Maakallaan. Tapahtuman yhteydessä nähtiin ja kuultiin myös esitelmiä ja kuvaesityksiä.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös muutamille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Koronarajoitusten ja -suositusten vuoksi opastuksia oli kuitenkin tavanomaista vähemmän ja pienemmille ryhmille kuin aikaisempina vuosina. 

8. Tiedotustoiminta ja arkisto

Yhdistys siirtyi 2020 pelkästään sähköiseen jäsenkirjeeseen. Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kpl. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu facebook- ja verkkosivujen lisäksi myös BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa Tiira-lehdessä. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2020 aikana Keskipohjanmaa-, Kalajokilaakso-, Kokkola-, Österbottens Tidning-  sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa, Yle Pohjanmaan uutisissa ja Ylen verkkouutisissa.  

Yhdistyksen kotisivuja ylläpitää ohjelmistokehitys Pylväs. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista, jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Facebookissa BirdLife Keski-Pohjanmaalla on noin 500 seuraajaa. WhatsApp-ryhmässä jaetaan tiedot parhaista lintuhavainnoista reaaliaikaisesti. Myös Tankarin kunnostustoimikunnalla ja hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä. Paikallinen whatsapp-ryhmä on Pietarsaaren seudun harrastajilla (Jeppisbongare).

Yhdistyksellä on ollut oma arkisto Kokkolan luontokokoelma Kiepissä. Kokoelmarakennuksessa oli tulipalo joulukuussa 2018. Yhdistyksen arkisto säilyi mutta kärsi jokin verran savuvahinkoja. Arkisto on väliaikaistilassa ja siirtynee takaisin Kieppiin tilojen valmistuessa vuoden 2021 loppuun mennessä.

9. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin perinteinen tammikuun pinnakisa. Kisan voitti Jonas Björklund 69 lajilla.

Yhdistyksen kevätralliin osallistui 13.6.2020 ilahduttavasti 8 joukkuetta. Voiton vei joukkue Morkulat 150 havaitulla lajilla. Yhteensä rallissa havaittiin hienosti 178 lajia.

Lintukerho Laruksen järjestämään eloralliin 15.8.2021 osallistui 4  kolme-neljähenkistä joukkuetta. Voittajajoukkue havaitsi 77 lajia ja kokonaistulos oli 106 lajia.

Kalajoen perinteinen pinnaralli kisattiin 3.10.2020 Oktobirdfestin yhteydessä. Osallistuneita joukkueita oli peräti 11, joissa osallistujia kaikkiaan 37. Voiton vei joukkue Duo Niskahiki 96 lajilla. Yhteensä rallissa havaittiin ennätykselliset 131 lintulajia.

Lokakisa yhdistetyllä joukkueella Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa vs. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys päättyi Birdlife K-P:n ja Merenkurkun LTY:n voittoon luvuin 204-190. 200 havaitun lajin raja ylittyi ensimmäistä kertaa vuodesta 2006 järjestetyssä rallissa.

10. Muu toiminta

Syksyllä osallistuttiin European Bird Watch -tapahtumaan sekä BirdLife Suomen valtakunnallisiin valkoposkihanhi- ja joutsenlaskentoihin.

Yhdistykseen perustettiin vuoden lopulla nuorten (alle 29 vuotta) lintuharrastajien oma ryhmä. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa omaa toimintaansa ja ryhmällä on mm. oma whatsapp -ryhmä.