Toimintakertomus 2021

1. Yleistä

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 44. toimintavuosi. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 254.

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi pidettiin useita sähköpostikokouksia, joissa tehtiin päätöksiä mm. suojeluasioista. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Hannila, varapuheenjohtaja Jarno Rasmus, sihteeri Johan Hassel sekä jäsenet Kai Pitkäkangas, Herman Mård, Kai Pynssi ja Mika Kumpulainen sekä varajäsenet Jaakko Paakki ja Jukka Ylikarjula.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki ja toiminnantarkastajina Anne Mäkelä ja Sten Vikström sekä varalla Jukka Vierimaa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta.

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Mats Björklund, Juhani Karvonen sekä Jarno Rasmus (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen lintulaskentoihin käytettävän veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia linnustoa uhkaavia öljyonnettomuuksia varten. Valmiusryhmään kuuluivat Juhani Hannila ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa vuonna 2021 yhdistyksellä oli kolme edustajaa: Johan Hassel, Kari Koivumäki ja Juhani Hannila.

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kokkolassa 5.5.2021 ja syyskokous 11.12.2021. Sekä kevät- että syyskokous järjestettiin hybridikokouksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta yhdistyksen toimialueella vastasivat Miika Kangas, Kai Pynssi, Sten Vikström ja Jani Ylikangas.

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa noin 15 reitillä.

Syksyllä osallistuttiin Birdlife Suomen organisoimaan valkoposkihanhikannan laskentaan.

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsivät ARK:n pj Jarno Rasmus ja jäsenet Mats Björklund ja Juhani Karvonen. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka. Merimetsoseurannoista vastasivat Juhani Hannila ja Jukka Ylikarjula.

Lisäksi jäsenet ovat osallistuneet Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen koordinoimiin tutkimuksiin: mm.  ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja vakiolinjalaskennat sekä kotkan, merikotkan, maakotkan, muuttohaukan ja kalasääsken vuotuiset pesätarkastukset.

BirdLife Suomen Vuoden lintu oli pikkutikka. Yhdistys organisoi havaintojen keruuta omalla alueellaan, vastuuhenkilönä toimi Kai Pynssi.

5. Lintuasematoiminta

Yhdistys ylläpitää lintuasematoimintaa Kokkolassa Tankarin saarella. Vuosi oli Tankarin lintuaseman 49. toimintavuosi. Lintuasemalla rengastettiin vuonna 2021 noin 1000 lintuyksilöä ja asema oli miehitettynä 100 päivää. Normaalin muutonhavainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Lintuasema osallistui myös Tankarin saaren luonnonhoitotoimiin talkootyönä. Asemanhoitajana ja kuljetusvastaavana toimii Hannu Tikkanen, rengastus- ja raportointivastaavana Juhani Hannila, it-vastaavina Toni Uusimäki ja Jukka Ylikarjula, kiinteistön isännistöön kuuluvat Kai Pitkäkangas, Kai Pynssi ja Rainer Hakanen. Aseman taloudenhoitajana toimii Kari Koivumäki. Vuoden aikana hyväksyttiin asematoimikunnan toimintasääntö. Lintuaseman toiminnasta 2021 on laadittu oma toimintakertomus.

2015 perustetussa lintuaseman kunnostustoimikunnassa jäseninä ovat Jarno Rasmus, Kai Pitkäkangas, Juhani Hannila, Jaakko Paakki, Toni Uusimäki, Mika Kumpulainen, Hannu Tikkanen, Mikko Karvonen, Kai Pynssi ja Jukka Ylikarjula. Vuoden aikana tehtiin viimeistelytöitä uuteen huoltorakennukseen, siivottiin aseman piha-alueet ja uusittiin vanhan asemarakennuksen ikkuna sekä laadittiin suunnitelmat aseman sisäremontille. Talkootyöpäiviä vuoden aikana käytettiin rakennus- ja huoltotöihin noin 25 henkilötyöpäivää.

6. Linnustonsuojelu ja asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee neljä kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo). Kokkolan saaristolla ei tällä hetkellä ole vastuuhenkilöä.

BirdLife Keski-Pohjanmaan hallitus on toimintavuoden aikana käsitellyt lausuntopyyntöjä ja YVA-asioita sekä antanut lausuntoja ja muistutuksia mm. yleiskaavoitukseen, Yva-hankkeisiinja erityisesti tuulivoimahankkeisiin liittyen. Hallitus on käsitellyt ELY-keskuksen ja Suomen Riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset yhdistyksen aluetta koskevista rauhoitettujen lintujen poikkeusluvista.

Pohjanmaan rannikon merimetsotyöryhmän valmisteluryhmässä BirdLife Keski-Pohjanmaata edusti Jukka Ylikarjula, varalla on Ralf Wistbacka Ostrobotnia Australiksesta. Laajassa merimetsotyöryhmässä yhdistyksen edustajana toimii Jukka Ylikarjula ja varalla Juhani Hannila. Valmistelutyöryhmä laati vuoden aikana luonnoksen merimetson kannanhoito-ohjelmaksi. Ohjelmaehdotusta kommentoitiin useassa eri valmisteluvaiheessa

Yhdistys on koordinoinut loukkaantuneiden lintujen hoitoa alueellaan ja yhdistyksen jäsenet ovat myös osallistuneet loukkaantuneiden lintujen hoitoon. Yhteistyötä luonnonvaraisten lintujen talteenotossa ja hoidossa tehdään eläinsuojeluyhdistysten, poliisin ja pelastuslaitosten kanssa.

Yhdistys osallistuu paikalliseen yhteistyöryhmään Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Metsähallituksen erävalvonnan, ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja BirdLife Suomi ry:n kanssa. Ryhmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä lintuihin ja luontoon kohdistuvien rikoksia ja rikkomuksia sekä edistää niiden selvittämistä. Ryhmässä BirdLife K-P:ta edusti Juhani Hannila ja BirdLife Suomea Johan Hassel. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Yhteyttä ryhmä pitää myös whatsapp –ryhmän kautta.

7. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2021, johon myös BirdLife Keski-Pohjanmaa osallistui. Tornien taisto peruuntui korona-epidemian takia. Sen tilalla järjestettyyn pihojen taisto tapahtumaan osallistui yhdistyksen alueella 570 pihaa.

Kalajoella järjestettiin syksyinen lintutapahtuma, Oktobirdfest, 29.9. – 3.10.2021. Tapahtumaan osallistui yli 40 harrastajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin mm. Kalajoen syysralli sekä perinteisiä linturetkiä Kalajoen lintupaikoille ja mm. Maakallaan. Tapahtuman yhteydessä nähtiin ja kuultiin myös esitelmiä ja kuvaesityksiä.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös muutamille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Koronarajoitusten ja –suositusten vuoksi opastuksia oli kuitenkin tavanomaista vähemmän ja pienemmille ryhmille kuin aikaisempina vuosina.

8. Tiedotustoiminta ja arkisto

Sähköisiä jäsentiedotteita lähetettiin 4 kpl. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu facebook- ja verkkosivujen ja whatsapp –ryhmän lisäksi myös BirdLife Suomi ry:n julkaisemassa BirdLife -lehdessä. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2021 aikana Keskipohjanmaa-, Kokkola-, Österbottens Tidning -sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa, Yle Pohjanmaan uutisissa ja Ylen verkkouutisissa. 

Yhdistyksen kotisivuja ylläpitää ohjelmistokehitys Pylväs. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista, jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Facebookissa KPLY:llä on yli 500 seuraajaa. WhatsApp-ryhmässä jaetaan tiedot parhaista lintuhavainnoista reaaliaikaisesti. Myös Tankarin kunnostustoimikunnalla ja hallituksella on oma WhatsApp-ryhmä. Paikallinen whatsapp-ryhmä on Pietarsaaren seudun harrastajilla (Jeppisbongare).

Yhdistyksellä on ollut oma arkisto Kokkolan luontokokoelma Kiepissä. Kokoelmarakennuksessa oli tulipalo joulukuussa 2018. Yhdistyksen arkisto säilyi mutta kärsi jokin verran savuvahinkoja. Arkisto on väliaikaistilassa ja siirtynee takaisin Kieppiin tilojen valmistuessa vuoden 2021 loppuun mennessä.

9. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin perinteinen tammikuun pinnakisa. Kisan voitti Jonas Björklund 90 lajilla, joka on tammikisojen historian ennätystulos.

Yhdistyksen kevätralliin osallistui 29.-30.5.2021 yhteensä 7 joukkuetta. Voiton vei joukkue

Ramakara ennätystuloksella 153 havaittua lajia.

Lintukerho Laruksen järjestämään eloralliin 14.8.2021 osallistui 6 joukkuetta. Voittajajoukkue ja ässillä kakkoseksi jäänyt joukkue havaitsivat 88 lajia ja kokonaistulos oli 119 lajia.

Kalajoen perinteinen pinnaralli kisattiin 2.10.2021 Oktobirdfestin yhteydessä. Osallistuneita joukkueita oli 10 kpl, joissa osallistujia 35. Voiton vei joukkue ”Chevy Chase & the Texas Nasty Boys” 84 lajilla. Yhteensä rallissa havaittiin 118 lintulajia.

Perinteinen yhdistysten välinen lokakisa jäi syksyllä 2021 järjestämättä. Kalajoen lokakisan ja Tiira-havaintojen perusteella BLKP:n alueella havaittiin lokakuussa 180 lajia.

10. Muu toiminta

Syksyllä osallistuttiin European Bird Watch -tapahtumaan sekä BirdLife Suomen valtakunnallisiin valkoposkihanhilaskentoihin.

Yhdistyksessä toimii nuorten (alle 29 vuotta) lintuharrastajien oma jaos. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa omaa toimintaansa ja ryhmällä on mm. oma whatsapp -ryhmä.