Säännöt

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry:n säännöt

1§    Yhdistyksen nimi on BirdLife Keski-Pohjanmaa ry, ruotsiksi BirdLife Mellersta Österbotten rf. Kansainvälisissä yhteyksissä nimestä käytetään epävirallista käännöstä BirdLife Central Ostrobothnia.

2§    Yhdistyksen kotipaikka on Kokkolan kaupunki. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Halsua, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Luoto, Lestijärvi, Nivala, Pedersöre, Pietarsaari, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Toholampi, Uusikaarlepyy, Veteli ja Ylivieska.

3§    Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.
Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa järjestämällä kokouksia, kokoamalla lintuhavaintoja, pitämällä arkistoa ja välittämällä tietoja harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastamalla lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa, antamalla lausuntoja, toimimalla yhteistyössä muiden lintutieteellisten yhdistysten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa sekä muilla vastaavilla tavoilla.

4§    Yhdistyksen vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä sen toiminnasta kiinnostuneen harrastajan tai tutkijan. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen toimialalla.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen jäsenmaksuista vuosi- ja kannattajajäsenille päätetään syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5§    Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

6§    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen (1.) ja toinen (2.) varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu taloudenhoitajan ja arkistonhoitajan. Hallituksen varajäsenillä on aina puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa mutta äänioikeus vain varsinaisten jäsenten poissa ollessa, ensimmäisellä varajäsenellä yhden varsinaisen jäsenen poissa ollessa ja molemmilla varajäsenillä kahden tai useamman varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

 Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi, kuitenkin siten että vuosittain kolme varsinaista jäsentä on erovuorossa. Erovuorojärjestys määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Molemmat hallituksen varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja ovat erovuorossa saman aikaisesti.

7§    Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava myös koolle vähintään neljän hallituksen jäsenen sitä halutessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8§    Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9§    Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto kymmenen päivän kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§    Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kullekin yhdistyksen jäsenelle toimitettavalla kirjallisella tai sähköisellä kutsulla. Tämän ohella kutsu voidaan julkaista yhden tai useamman alueella ilmestyvän sanomalehden välityksellä. Kokouskutsu tulee lähettää yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

11§    Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain loka-joulukuussa, on vahvistettava toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- menoarvio seuraavaa toimikautta varten, valittava puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja tilintarkastajille varamiehet.

12§    Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa, on esitettävä vuosikertomus kuluneelta toimikaudelta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistettava tilinpäätös ja päätettävä tili- sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

13§    Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle muulloinkin, kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

14§    Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten on saatava kummassakin kokouksessa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

15§    Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen.

16§    Muuten noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.