Suojelutoiminta

Lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelu on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Yhdistys osallistuu suojelutoimintaan mm. linnustolaskentojen ja -kartoitusten muodossa. Yhdistys antaa myös asiantuntijalausuntoja viranomaisille mm. erilaisista maankäyttöön liittyvistä hankkeista. BirdLife Keski-Pohjanmaa ottaa myös kantaa lajisuojeluun mm. antamalla lausuntoja riistakeskuksien poikkeuslupiin.

Lintujen elinympäristöjen suojelussa on tärkeää alueiden kartoitukset, rajaamiset ja linnustonseurannat kyseisillä kohteilla. Linnustonsuojeluun helpoiten voit osallistua tallentamalla havaintosi Tiiraan. Tiirassa olevat havaintoaineistot ovat merkittävä tausta-ainesto. Suomessa tärkeä lintujen pesimä- ja levähdysalueet on kartoitettu ja arvotettu kansainvälisesti (IBA) ja valtakunnallisesti (FINIBA) tärkeisiin lintualueisiin. Lisäksi maaliin on saatettu maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden kartoitus (MAALI).