Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen valitus voitti hallinto-oikeudessa

Merimetso © Heikki Vuonokari / Roller.fiKPLY valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä merimetsojen ”suojametsästykseen” Oravaisten ja Uudenkaarlepyyn saaristossa. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään poikkeusluvan olleen lainvastainen.

Munsala västra vattensamfällighet, Kantlax bys fiskelag ja Oravais fiskargille hakivat lupaa 300 merimetson ”suojametsästämiseen”. Perusteluina hakemuksessa olivat, että merimetsokanta oli kasvanut alueella räjähdysmäisesti ja se aiheuttaa haittoja sekä alueen kalastoon että virkistys- ja ammattikalastukseen. Hakija esitti, että alueella pesii 600 paria merimetsoja ja lintujen kokonaismäärä on noin 3500 yksilön tietämissä. Hakemukseen sisältyi haastattelututkimus, jossa haastateltiin 20 kalastajaa. Tutkimuksen perusteella kasvanut merimetsokanta vaikeuttaa alueella kalastusta ja pienentää saalismääriä.

EPO-ELY –keskuksen päätöksessä lupa myönnettiin hakijalle 75 merimetson ampumiseen rajatuilla alueilla.  Ammutuista merimetsoista seitsemän tulee toimittaa geenianalyyseihin. ELY-keskus perusteli päätöstään siten, että hakemus täyttää osaksi lintudirektiivin 9. artiklan kriteerit kalastoon kohdistuvien vahinkojen estämiseksi. ELY-keskuksen mukaan pesivien merimetsojen parimäärä on yli kaksinkertaistunut vuosina 2006-2009. Pesiviä merimetsoja oli vuonna 2009 379 paria. Tästä johtuen metsästys ei vaikuttaisi lajin Suomen kantaan eikä lajien suojelutilanteeseen. Alueen merimetsojen saaliskaloista ei ELY-keskuksella ollut tietoa.

KPLY valitti ELY-keskuksen päätöksestä vedoten mm. siihen että hakija ei ole esittänyt merimetson aiheuttamille merkittäville haitoille mitään perusteita. Lisäksi lupaviranomaisen lukumäärätiedot alueella pesivästä merimetsokannasta on osittain yliarvioituja ja alue, jonne lupa on myönnetty, on merimetson ainoa pesimäalue Perämeren eteläisissä osissa.

Vaasan hallinto-oikeus tutki asian ja totesi, että ELY-keskuksen päätös on lainvastainen. Poikkeuslupaa ei olisi saanut myöntää esitetyillä perusteilla.  Hallinto-oikeus toteaa perusteluissaan, että esitettyjä selvityksiä ei voida katsoa kyllin riittäviksi, jotta voitaisiin objektiivisesti osoittaa, että kalastusalueelle olisi aiheutunut niin merkittävä haitta, jotta poikkeuslupa olisi voitu myöntää. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että taloudellisista vahingoista ei ole tehty mitään laskelmaa esim. kalastusvälineiden rikkoontumisesta. Myöskään ei ole varmuutta, että merimetsot söisivät istustuskaloja eikä voida varmuudella olettaa, että merimetsot ovat aiheuttaneet luonnollisesti alueella esiintyvien kalakantojen pienentymistä. Lisäksi poikkeusluvan myöntäminen tieteellisten tutkimusten perusteella ei ole riittävä peruste, koska hakemuksessa ei ole esitetty tieteellisten tutkimusten tarkoituksia.